ОДЛУКА 2022. О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ

БИЛАНС СТАЊА – АКТИВА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2023

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ – 2022-2023. ГОДИНЕ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
ОШ ,,МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД“ У БАРОШЕВЦУ

РАЗВОЈНИ ПЛАН ОШ ,,МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД“ У БАРОШЕВЦУ
ЗА ПЕРИОД ОД 2020-2025. ГОДИНЕ

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ